تکنوفرز

صنایع تکنوفرز آماده ی ارائه ی خدمات به کلیه ی ارگان های دولتی و خصوصی در زمینه ی قطعه سازی و قالب سازی می باشد.